loader image

Prywatności i Polityka Cookies.

 

Korzystanie ze strony internetowej www.mevapol.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Jako Użytkownik, prosimy o zapoznanie się z jej postanowieniami. Informujemy w niej, w jaki sposób troszczymy się o dane Użytkowników, jak je przetwarzamy, komu je powierzamy i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz plików cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.mevapol.pl.

Administratorem strony jest Meva-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-557, ul. Narwicka 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000199233, NIP: 5842367040, REGON: 191878757, kapitał zakładowy w wysokości 85 000 PLN, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez Pawła Meissnera – prezesa zarządu.

Dbamy o prywatność Użytkownika Strony. Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą Stronę.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies prosimy kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@mevapol.pl.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Prywatności. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki Prywatności.

 

 §2 DEFINICJE

 

Administrator – Meva-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-557, ul. Narwicka 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000199233, NIP: 5842367040, REGON: 191878757, kapitał zakładowy w wysokości 85 000 PLN, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez Pawła Meissnera – prezesa zarządu.
Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem: www.mevapol.pl.
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.z późn. zm.).
Ustawa Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.).

 

§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Meva-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-557, ul. Narwicka 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000199233, NIP: 5842367040, REGON: 191878757, kapitał zakładowy w wysokości 85 000 PLN, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez Pawła Meissnera – prezesa zarządu.
Administrator współadministruje z dostawcą platformy społecznościowej Vimeo wskazanej w niniejszym dokumencie w zakresie danych osób korzystających z social mediów i śledzących profil Administratora na danej platformie social mediowej oraz wchodzących w interakcje z Administratorem. Zasady współadministrowania zostały wskazane poniżej.

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE?

Administrator nie prosi o podanie żadnych danych osobowych na stronie: www.mevapol.pl. Daną osobową jest jednak adres IP urządzenia, na którym strona jest odwiedzana i te dane mogą być zbierane przez pliki cookies używane na naszej stronie. Niżej piszemy w jakich celach używamy tych plików.

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Lp.

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przetwarzania

cel analityczny, polegający między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

dane przetwarzane są do czasu wykasowania cookies z przeglądarki przez Użytkownika

wykorzystywanie cookies na Stronie i jej podstronach

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do czasu wykasowania cookies z przeglądarki przez Użytkownika

zarządzanie Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla administratora

obsługa profilu na platformie Vimeo i wchodzenia w interakcje z użytkownikami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) i art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla administratora

REKRUTACJA
Przesłanie swojego CV na adres biuro@mevapol.pl oznacza wzięcie udziału w rekrutacji oraz oznacza zgodę na przetwarzanie danych szczególnej kategorii oraz danych nadmiarowych zawartych w przekazanych dokumentach rekrutacyjnych również dla celów przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Administratora, jeżeli osoba wyraziła na to zgodę.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:
1) w celu i przez czas konieczny do podjęcia kroków niezbędnych przed zawarciem umowy– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz do 6 m-cy po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku danych podanych dobrowolnie przez kandydata – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz art. 9 ust. 2 lit. a (zgoda) – w przypadku danych wrażliwych podanych przez kandydata,
2) do celów przyszłych rekrutacji – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przez okres maksymalnie 3 lat (okres ten liczony jest od zakończenia roku, w którym dane zostały pozyskane),
3) w celu i przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, marketingu produktów i usług własnych (w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do tego celu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Administrator przestanie przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora z tytułu łączącej go z Użytkownikiem umowy mogą zostać także powierzone innym podmiotom.

Administrator może udostępniać dane osobowe następującym odbiorcom: podmiotom, z którymi lub na których rzecz realizujemy usługi w zakresie w jakim jest to konieczne i z którymi współpracuje przy realizacji zleceń, kancelarii prawnej, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, innym serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, usług chmurowych. Może też być zobowiązany do udostępnienia danych Użytkownika podmiotom prywatnym i publicznym na podstawie przepisów prawa.

Dane związane z procesem rekrutacyjnym nie będą przekazywane do państw trzecich.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że podanie niektórych danych może być niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak realizacji ww. działań oraz brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji lub przyszłych rekrutacjach.

W ramach działalności Administratora związanej z rekrutacją dane Użytkownika nie są profilowane.

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?

Podczas wizyty na stronie, automatycznie, zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do ulepszenia zawartości strony. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytają Państwo w dalszej części niniejszej Polityki.

JAKIE SĄ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA?

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:
– prawo dostępu do treści jego danych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo poprawiania danych,
– prawo sprostowania danych,
– prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
– prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych,
– prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika odsyłamy do treści RODO.

Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

CZY UŻYTKOWNIK MOŻE COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

CZY PRZEKAZUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW TRZECICH?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich, ale nie przez firmę Meva-Pol Sp. z o. o. ale przez Zenbox Sp. z o. o., Google , Vimeo, z których usług korzysta nasza strona.
W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Google, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google stosuje mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:
Zenbox Sp. z o. o.: https://zenbox.pl/wp-content/uploads/2022/03/polityka_prywatnosci_zenbox_pl.pdf
Google Ireland Limited: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Obecnie usługi oferowane przez Google Ireland Limited dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności dostawcy w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: biuro@mevapol.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas rekrutacji /osiągnięcia celów, które zostały wskazane w tabeli powyżej, oraz:
a) przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników,
b) przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
c) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
d) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
e) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.
Szczegółowe okresy przetwarzania danych osobowych, dotyczące poszczególnych czynności przetwarzania, znajdują się w rejestrze czynności przetwarzania Administratora.

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

DZIAŁALNOŚĆ NA PLATFORMIE VIMEO

Do wyświetlania filmów na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu Vimeo (Vimeo.com, Inc., 330 West 34th Street, 5th Floor, New York 10001, USA, zwane dalej Vimeo). Włączając do odtworzenia film na naszej stronie, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z Polityką Prywatności Vimeo.

Administrator administruje danymi Użytkownika na stronie profilu pod nazwą Meva-Pol Gdańsk, dostępnym pod adresem URL: www.vimeo.com/mevapol w serwisie Vimeo (dalej jako Profil).

Dane osobowe Użytkownika podawane na Profilu będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Profilem, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Profilu.

Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi Profil. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Profilu.

Zasady panujące na Profilu są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu Vimeo wynikają z regulaminów Vimeo.

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Profil. Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących od Administratora a związanych z Profilem.

Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez Vimeo i na warunkach zawartych w jego regulaminach.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres
prowadzenia/istnienia Profilu na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie Profilu lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej Polityce prywatności.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Vimeo.

Dane Użuytkownika nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).

Polityka prywatności serwisu Vimeo: https://vimeo.com/privacy

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

Na stronie nie prosimy o podanie żadnych danych osobowych Użytkownika jak również nie profilujemy danych Użytkownika.

 

§4 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

 

1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych (np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.

2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.

5. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

 

§5 TECHNOLOGIE

 

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:
a) Urządzenia z dostępem do sieci Internet,
b) Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail,
c) Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www,
d) Oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf., video, mp4.

 

§6 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”), co umożliwia ulepszanie Strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.

2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz ze Strony.

4. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio ze Strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż Strona).

5. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości naszej strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu możemy ulepszać naszą stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.

6. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:
a) Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
Narzędzie to stosowane jest na mocy umowy zawartej z Google Ireland Limited przy czym dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.
W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906 lub zapoznanie się z zasadami prywatności pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&_ga=2.64139695.1899084027.1676390445-251481724.1675757116.

b) Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców – Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu Vimeo.
Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik.
Jeśli nie chcą Państwo, żeby miało to miejsce, prosimy wylogować się z danego portalu (jeśli posiadają tam Państwo konto i są zalogowani) zanim odwiedąPaństwo naszą Stronę lub nie odtwarzanie danych treści na Stronie. Można też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie Ci określonych treści z określonych portali.

Vimeo
SerwisVimeo obsługiwany jest przez Vimeo.com, Inc. i pozwala na odtworzenie nagrań znajdujących się na stronach Administratora. Vimeo może zapisywać na urządzeniu Użytkownika pliki cookies o odtworzeniach nagrań i przypisuje je do konta Użytkownika na Vimeo, jeśli jest zalogowany.
Korzystając z nagrań umieszczonych w portalu Vimeo, Użytkownik korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Vimeo.com, Inc. Szczegóły w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Vimeo zawiera Polityka Prywatności: https://www.vimeo.com/privacy.

7. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.

8. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

10. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.

11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

§7 ZGODA NA COOKIES

 

Podczas pierwszego wejścia na Stronę mogą Państwo wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Zawsze też, można zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w przeglądarce Użytkownika znajdują się niezbędne informacje.

 

§8 LOGI SERWERA

 

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

Data publikacji Polityki Prywatności: 29.05.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji: 29.05.2023 r.